AVG Eastward Travels

PRIVACY POLICY EASTWARD TRAVELS

Inleiding

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Op de uitvoering van deze wet wordt toegezien door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy is meer dan enkel het beschermen van persoonsgegevens. Privacy betekent ook dat mensen het recht hebben handelingen te verrichten, zonder dat de buitenwereld daar kennis van heeft of neemt, of daar gebruik of misbruik van maakt.

Eastward Travels hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij hiermee omgaan. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Eastward Travels houdt zich in alle gevallen aan de regels van de AVG. Dit houdt in dat wij

✓ jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
✓ het verwerken van jouw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
✓ passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens te allen tijde gewaarborgd is;
✓ geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
✓ op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens en deze respecteren.

Indien je na het doornemen van onze privacy policy nog vragen hebt, kun je contact met Eastward Travels opnemen door een e-mail te sturen naar: info@eastwardtravels.com.

Hoe verwerken wij jouw gegevens?
Wanneer je een reis boekt bij Eastward Travels hebben wij persoonlijke gegevens van je nodig. Alleen dan kunnen vliegtickets, hotelreserveringen en excursies geboekt worden. Om te voorkomen dat er misverstanden of fouten ontstaan, vragen wij vaak om een scan van het paspoort. Je kunt altijd weigeren deze scan op te sturen en je gegevens op een andere wijze aan ons te doen toekomen. Ook kun je ervoor kiezen de scan van je paspoort op een of andere wijze te manipuleren zodat deze niet voor officiële doeleinden kan worden gebruikt. Hoe dan ook, wij zullen er alles aan doen jouw privé-gegevens ook echt privé te houden, in overeenstemming met de AVG.

Jouw gegevens zijn opgeslagen in een beveiligde database. Deze persoonlijke informatie geven wij niet door aan derden voor commerciële doeleinden, tenzij jij hiervoor toestemming geeft.

Waarom hebben wij jouw gegevens nodig?

Wanneer je contact hebt met Eastward Travels kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

✓ Jouw naam, adres, e-mailadres, persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses;
✓ Namen en contactgegevens van achterblijvers;
✓ Je mobiel telefoonnummer. Deze is belangrijk voor ons, zodat je in geval van nood bereikt kan worden en we jou op de hoogte kunnen stellen van problemen of vertragingen. Wij zullen jouw nummer niet gebruiken voor een commerciële reden.

Jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van jouw reis. Om je reis en verblijf zo goed mogelijk voor te bereiden kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan luchtvaartmaatschappijen, reisleiders, agenten ter plaatse en accommodatieverschaffers.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Eastward Travels de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

✓ Voornaam;
✓ Tussenvoegsel;
✓ Achternaam;
✓ Adres en woonplaats;
✓ Mobiel telefoonnummer;
✓ E-mailadres;
✓ Geboortedatum;
✓ Kopie ID of paspoort;
✓ BSN-nummer;
✓ Bankgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden door Eastward Travels niet langer opgeslagen dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de AVG-wet is vereist.

Verstrekking aan derden
Eastward Travels geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de partijen met wie wij samenwerken maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Verwerkersovereenkomst
Eastward Travels werkt samen met derden, onder andere voor de organisatie van excursies of het boeken van accommodaties of plaatselijk vervoer. Omdat wij jouw persoonsgegevens aan deze partijen verstrekken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met ze af. In deze overeenkomst staat:

✓ het onderwerp, de duur van de verwerking;
✓ de aard en het doel;
✓ het soort persoonsgegevens;
✓ de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging Eastward Travels
Eastward Travels heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

✓ We zijn gehouden aan geheimhouding van jouw persoonsgegevens;
✓ We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
✓ We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
✓ Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
✓ We gebruiken versleutelde wachtwoorden voor iCloud, Google Drive en Dropbox.

Links
Op de site van Eastward Travels staat een aantal verwijzingen naar andere websites. Eastward Travels is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Mobiele apparaten
De website van Eastward Travels is responsief, dus ook te bekijken op smartphones en tablet. Wij verwerken data via deze apparaten, bijvoorbeeld via het contactformulier. Nu de aanvallen op mobiele apparaten toenemen, bestaat het risico dat vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen kunnen vallen. Wij zullen er alles aan doen om alleen beveiligde apps te gebruiken.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers (externe partijen die wij inhuren in het buitenland). Je hebt het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of, in opdracht van jou, rechtstreeks aan een andere partij. Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan jouw verzoek.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Officiële instanties
Als je een reis bij ons hebt geboekt kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens buiten de Europese Unie bekend maken en verwerken. Wij moeten onder andere jouw persoonsgegevens verstrekken aan onze leveranciers, die de uiteindelijke producten en diensten leveren bij Eastward Travels.

Indien je naar het buitenland reist, kan het verplicht zijn je persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een grenscontrole, immigratie, veiligheid, anti-terrorisme of andere doeleinden. Welke gegevens verstrekt moeten worden, kan per bestemming verschillen. Tot slot wijzen wij je erop dat de controle op de gegevensbescherming buiten de Europese Unie niet aan zulke strenge regels gebonden is als in Nederland.

Bezoek aan onze website / Cookies

Google Analytics
Om de informatie op de website zo goed mogelijk weer te geven en te optimaliseren maakt Eastward Travels gebruik van Google Analytics. Deze dienst van Google maakt gebruik van ‘cookies’ waarbij jouw IP-adres wordt gelinkt aan de door jou uitgevoerde activiteiten op de website van Eastward Travels. Van jouw bezoek aan onze website worden datum, tijdstip, duur en IP-adres en de verwijzende website en het mobiele apparaat (smartphone of tablet) geregistreerd.

Social Media kanalen
Er kunnen meer onderdelen zijn die een cookie kunnen opleveren. Denk hierbij aan ‘like’ buttons van sociale mediakanalen. Eastward Travels is actief op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.

Facebook Pixel / Chatbot
Eastward Travels maakt gebruik van Facebook Pixel en Chatbot.

✓ Facebook Pixel is een script, een code, die wij op onze website hebben geplaatst. Deze houdt bij hoe vaak jij onze site hebt bezocht.
✓ Een Chatbot is een stukje software dat op basis van zelf ingestelde flows een gesprek kan voeren of eigenlijk imiteren.

Wij gebruiken bovenstaande online tools voor: remarketing, het bijhouden van hoeveel verkopen of registraties er zijn (conversietracking) en het optimaliseren en verbeteren van websitepagina’s.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van jouw computer te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Kijk hier voor meer informatie over cookies.

Protocol datalekken
Een datalek is iedere inbreuk op de beveiliging waarbij persoonsgegevens worden verloren of onrechtmatige worden verwerkt of ingezien. Onder onrechtmatige verwerking vallen bijvoorbeeld onbevoegde kennisneming, wijziging, aantasting of de verstrekking daarvan. Voorbeelden van inbreuken zijn:

✓ kwijtraken van een USB -stick;
✓ stelen van een laptop met klantenbestand;
✓ hacken van persoonsgegevens;
✓ publiceren van persoonsgegevens;
✓ malware of fishing;
✓ verzenden van gegevens naar een foutief e-mailadres;
✓ calamiteiten zoals brand in een datacentrum;
✓ verlies van mobiele apparaten waarop belangrijke telefoonnummers of informatie staan.

Zodra er sprake is van een datalek bij Eastward Travels, maken wij direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en brengen wij jou op de hoogte.

Contact
Wanneer je na het lezen van onze privacy policy nog vragen hebt aangaande jouw gegevensbescherming of als je van mening bent dat Eastward Travels haar beleid aangaande privacy niet naleeft, kun je een mail sturen naar info@eastwardtravels.com.

Wijzigingen in deze verklaring
We kunnen deze AVG-verklaring op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op onze website of er updates zijn. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen, eventueel met een elektronische kennisgeving over de wijzigingen in de privacyverklaring.

Laatste wijziging: april 2018