Algemene Voorwaarden

Eastward Travels Logo

ALGEMENE VOORWAARDEN EASTWARD TRAVELS

Deel 1

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Eastward Travels aangeboden producten en diensten. En op alle met Eastward Travels gesloten overeenkomsten. De algemene voorwaarden van de met Eastward Travels samenwerkende partnerorganisaties vormen een integraal onderdeel van de algemene voorwaarden van Eastward Travels. Met het boeken van een reis of dienst gaat de reiziger automatisch akkoord met alle algemene voorwaarden.

Deel 2

2. De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Aan deze informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Eastward Travels behoudt zich het recht voor de informatie op de website aan te passen zonder nadere aankondiging. Eastward Travels is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassingen van deze website.

Deel 3

3. Eastward Travels is niet aansprakelijk voor eventuele letsel of schade voor de reiziger voortkomend uit de vliegreis, verblijf in Rusland, de Kaukasus, Centraal-Azië en het Oosten en/of een van de andere producten of diensten welke zijn geboekt bij Eastward Travels.

4. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten, benodigde visa, inentingen en reisverzekering.
a. Het paspoort dient een geldigheidsdatum te hebben van minimaal 6 maanden na de datum van thuiskomst.
b. Voor de meeste van onze bestemmingen is een visum noodzakelijk. Het soort visum is daarbij ook afhankelijk van het doel van het bezoek. De reiziger dient zelf op de hoogte te zijn van de voorwaarden en dient voor vertrek in het bezit te zijn van het juiste visum.
c. Voor de meeste tours en producten is een reisverzekering verplicht. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een geschikte reisverzekering. Eastward Travels is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het ontbreken van de juiste reisverzekering.
d. Eastward Travels is niet verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten, benodigde visa, inentingen en reisverzekering. En is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het ontbreken hiervan.

Deel 4

5. Eastward Travels behoudt zich het recht voor om in alle gevallen de prijzen te wijzigen die worden genoemd op de website en in de correspondentie. Dit bijvoorbeeld ten gevolge van koersstijgingen, (extra) overheids- en/of luchthavenbelastingen, toeslagen en heffingen.
De reiziger wordt verplicht om een eventueel openstaand bedrag als gevolg van deze prijswijzigingen nog voor vertrek te voldoen aan Eastward Travels.

6. Vliegmaatschappijen behouden altijd het recht om vluchtroutes en vluchttijden te wijzigen. Eastward Travels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze wijzigingen. Indien de reiziger op eigen initiatief de vluchtroute of vluchtdata wil wijzigen, dan dient de reiziger deze wijzigingen vóór vertrek rechtstreeks door te geven aan Eastward Travels. Eventuele extra kosten als gevolg van deze wijzigingen worden door Eastward Travels aan de reiziger doorberekend.

Deel 5

7. De betaling voor alle bij Eastward Travels geboekte producten en diensten dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan. Tenzij anders overeengekomen. Normaliter wordt een aanbetaling van 25% van de totale reissom bij boeking in rekening gebracht.

8. Bij wijziging van de boeking of een gedeelte ervan tot 6 weken voor vertrek worden € 25 administratiekosten in rekening gebracht bij de reiziger. Plus eventuele bijkomende wijzigingskosten van de vliegmaatschappij en partnerorganisaties van Eastward Travels.
Bij wijziging van de boeking of een gedeelte ervan in de periode binnen 6 weken voor vertrek worden € 125 aan administratiekosten in rekening gebracht bij de reiziger. Plus eventuele bijkomende wijzigingskosten van de vliegmaatschappij en partnerorganisatie van Eastward Travels.

9. Annulering van de boeking of een gedeelte ervan dient altijd per email met ontvangstbevestiging aan Eastward Travels te worden doorgegeven.
Bij annulering van de boeking of een gedeelte ervan tot 6 weken voor vertrek worden € 60 administratiekosten in rekening gebracht bij de reiziger. Plus eventuele bijkomende annuleringskosten van de vliegmaatschappij en partnerorganisaties van Eastward Travels.
Bij annulering van de boeking of een gedeelte ervan in de periode binnen 6 weken voor vertrek worden € 150 aan administratiekosten in rekening gebracht bij de reiziger. Plus eventuele bijkomende annuleringskosten van de vliegmaatschappij en partnerorganisatie van Eastward Travels.
Indien de reiziger na vertrek besluit de reis af te breken, heeft de reiziger geen recht op enige vergoeding van Eastward Travels of onze partnerorganisaties.

Deel 6

10. Eastward Travels streeft naar minimaal 6 boekingen voor de door Eastward Travels zelf georganiseerde speciale reizen. Indien dit aantal niet wordt gehaald, behoudt Eastward Travels het recht deze reizen voor aanvang te verplaatsen naar een andere datum dan wel te annuleren. De reiziger mag in dit geval zelf besluiten akkoord te gaan met de nieuwe vertrekdatum. Of de reis om te zetten naar een ander product van Eastward Travels. Of de boeking van de speciale reis kosteloos te annuleren. In het geval de reiziger ervoor kiest de reis om te zetten naar een ander product van Eastward Travels, dient het verschil in prijs tussen Eastward Travels en de reiziger te worden verrekend.

11. Eastward Travels is niet aansprakelijk voor eventuele bijkomende kosten en/of schade als gevolg van een annulering door Eastward Travels. De reiziger heeft derhalve geen recht op enige vergoeding van Eastward Travels of onze partnerorganisaties.

12. In het kader van algehele orde en veiligheidsbepalingen behoudt Eastward Travels zich het recht voor potentiële reizigers of reeds geboekte reizigers zowel voor als na vertrek te verbieden gebruik te maken van de diensten van Eastward Travels. Indien de geweigerde reiziger al heeft geboekt bij Eastward Travels, zijn automatisch de annuleringsvoorwaarden als zijnde beschreven in de algemene voorwaarden van Eastward Travels van toepassing en worden de annuleringskosten in rekening gebracht bij de reiziger.

Deel 7

13. De reiziger dient er rekening mee te houden dat Rusland, de Kaukasus, Centraal-Azië en het Oosten bestemmingen zijn waar de lokale gebruiken, normen en waarden sterk kunnen verschillen met wat in West-Europa gebruikelijk is. De reiziger dient te allen tijde rekening te houden met deze gebruiken, normen en waarden en deze te respecteren. In het geval van ongepast en onaanvaardbaar gedrag kan worden besloten de reiziger uit te sluiten van het geboekte programma. In dit geval heeft de reiziger geen recht op enige vergoeding. Indien na aankomst blijkt dat het geboekte programma niet voldoet aan de wensen en verwachtingen van de reiziger, bijvoorbeeld wegens de lokale omstandigheden, en de reiziger zelf besluit af te zien van verdere deelname aan het programma, heeft de reiziger geen recht op enige vergoeding.

Deel 8

14. In geval op de reis een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is met een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de reiziger, is de aansprakelijkheid van Eastward Travels dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

15. Eastward Travels is evenmin aansprakelijk indien de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reiskosten- en/ of annuleringsverzekering.

16. Indien Eastward Travels jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding hoogstens eenmaal de reissom.

17. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Eastward Travels voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

Deel 9

18. Door de klant verstrekte persoonsgegevens wordt door Eastward Travels vertrouwelijk behandeld. Eastward Travels conformeert zich aan de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht er sprake zijn van een datalek, dan zal dit zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene.

Eastward Travels, The Right Way